Հետազոտություններ

Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ / Общеклинические исследования

Ծառայության անունը
CBC-DWBCC Արյան ընդհանուր քննություն / Общий анализ крови с лейкоформулой
Hg Հեմոգլոբին/Гемоглобин
RBC էրիթրոցիտներ / Эритроциты
Fi Գունային ցուցանիշ / Цветовой индекс
MCH 1 էրիթրոցիտում պարունակ. հեմոգլոբինի միջ. քանակ. / Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците
WBC Լեյկոցիտներ / Лейкоциты
DWBCC Լեյկոֆորմուլա / Лейкоформула
ESR ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) / Скорость оседания эритроцитов
Ht Հեմատոկրիտ / Гематокрит
Anti A,B,AB,D,C Արյան խումբ, ռեզուս / Группа крови, резус
RTC Ռետիկուլոցիտներ / Ретикулоциты
Urinalysis Մեզի ընդհանուր հետազոտություն (նստվածքի միկրոսկոպիայով) / Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)
  Միզասեռ. օրգ. արտադր. բակտերոսկոպիա/քսուկ / Бактериоскопия отд. мочепол. органов (мазок)
  Սպերմոգրամմա / Спермограмма
  Ճիճվակրություն / Гельминтоскопия (кал на аскариды и острицы)

Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն / биохимический анализ крови

Սպիտակուցներ / Белки
Ծառայության անունը
TP Սպիտակուց ընդհանուր / Общий белок
ALB Ալբումին / Альбумин
GLOB Գլոբուլիններ / Глобулины
HCY Հոմոցիստեին / Гомоцистеин
Ազոտային փոխանակություն / Азотистый обмен
Ծառայության անունը
BUN Մնացորդային ազոտ ըստ միզանյութի / Азот мочевины
UREA Միզանյութ / Мочевина
CREA Կրեատինին / Креатинин
UR. AC. Միզաթթու / Мочевая кислота
Լիպիդային փոխանակություն/ Липидный обмен
Ծառայության անունը
CHOL. tot Խոլեստերին ընդհանուր/ Общий холестерин
CHOL-hdl Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության/ Липопротеиды высокой плотности
CHOL-ldl Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության/ Липопротеиды низкой плотности
TRIGL Տրիգլիցերիդներ/ Триглицериды
Պիգմենտային փոխանակություն/Пигментный обмен
Ծառայության անունը
Bil-T Բիլիռուբին ընդհանուր/ Общий билирубин
Bil-D Բիլիռուբին ուղիղ/ Прямой билирубин
Bil-Nd Բիլիռուբին ազատ/ Непряамой билирубин
Ածխաջրային փոխանակություն/ Углеводный обмен
Ծառայության անունը
G Գլյուկոզա/ Глюкоза
HbA1G Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին/ Гликозилированный гемоглобин
Ֆերմենտներ / Ферменты
Ծառայության անունը
AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ/ Аспартатаминотрансфереза
ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ/ Аланинаминотрансфераза
ALP Հիմնային ֆոսֆատազ/ Щелочная фосфатаза
LDH Լակտատդեհիդրոգենազ/ Лактатдегидрогеназа
GGT Գամա-Գլուտամիլտրանսֆերազ/ Гамма-глютамилтрансфераза
cTrop I Տրոպոնին/ сТропонин I
AMYL Ալֆա-Ամիլազա/ Альфа-амилаза
Իոնային փոխանակություն/ Ионный обмен
Ծառայության անունը
Ca Կալցիում/ Кальций
Ca++ Կալցիում իոնիզացված/ Кальций ионизированный
Na Նատրիում/ Натрий
K Կալիում/ Калий
Cl Քլորիդներ/ Хлориды
Ph Ֆոսֆոր/ фосфор
Mg Մագնեզիում/ Магний
Fe (IRON) Երկաթ/ Железо 
Ferritin Ֆերիտին/ Ферритин 
Հեմոստազիոգրամմա / Гемостазиограмма
Ծառայության անունը
PLT Թրոմբոցիտների քանակ/ Количество тромбоцитов
CT (ВСК) Արյան մակարդելիության  ժամանակ/ Время свертывании крови
APTT Ակտիվ. մասնակի թրոմբոպլ. Ժամ./ Актижированное частичное тромбопластиное время
Pl(%)  Պրոթրոմբինային ցուցանիշ/ Протромбиновый индекс
INR/МНО Միջազգ. նորմալացված հարաբերակցություն/ Международное нормализованное отношение
FG-A Ֆիբրինոգեն A/ Фибриноген А
TT Թրոմբինային ժամանակ/ Тромбиновое время
D-dimer D-դիմեր/ Д-димер
V Willebrand Վոն-Վիլլեբրանդի գործոն/ Фактор фон виллебранда
ADAMTS-13 ԱԴԱՄԹՍ-13/ АДАМТС-13

Իմունոլոգիա և սերոլոգիա/ Иммунология и серология

Հորմոններ/ Гормоны
Ծառայության անունը
T3 Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր/ Трийодтиронин общий
T3free Տրիյոդթիրոնին ազատ/  Трийодтиронин свободный
T4   Թիրօքսին ընդհանուր/ Тироксин общий
T4 free Թիրօքսին ազատ/ Тироксин свободный
TSH Թիրեոտրոպ հորմոն/ Тиреотропный гормон
TP-Ab Թիրեոիդ պերօքսիդազայի հակամարմիններ/ Антитела к тиреоидной пероксидазе
TG-Ab Թիրեոգլոբուլինի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к тиреоглобулину
TG Թիրեոգլոբուլին/ Тиреоглобулин
CTN Կալցիտոնին / Кальцитонин 
PTH Պարաթիրեոիդ հորմոն/ Паратиреоидный гормон
TEST Տեստոստերոն / Тестостерон
TEST free Տեստոստերոն ազատ / Тестостерон свободный
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ/ Дигидроэпиандростерон
COR Կորտիզոլ/ Кортизол
ACTH Ադենոկորտիկոթրոպ հորմոն/Адренокортикотропный гормон
LH Լյուտեինիզացնող հորմոն/ Лютеинизирующий гормон
17-OH Prog 17-OH Պրոգեստերոն/ 17-OH Прогестерон
FSH Ֆոլիկուլախթանող հորմոն/ Фолликулостимулирующий гормон
PRL Պրոլակտին/ Пролактин
E2 17 β- Էստրադիոլ/ 17 β- Эстрадиол
AMH Հակամյուլլերով հորմոն/ Антимюллеов гормон
PAPP-A Հղիության հետ համակցված սպիակուց-A/ Ассоциированный с беремен. протеин-А плазмы
INS Ինսուլին./ Инсулин
Proins Պրոինսուլին/ Проинсулин
C-peptide C-Պեպտիդ/ С-пептид
Օնկոմարկերներ/ Онкомаркеры
Ծառայության անունը
CTN Կալցիտոնին / Кальцитонин 
PSA total Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն ընդհանուր/ Простат специфический антиген общий
PSA free Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն ազատ/ Простат специфический антиген свободный
AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին/ Альфа- фетопротеин
β-hCG Բետա խորիոնիկ գոնադոտրոպին/ Бета-хорионический гонадотропин
Free β-hCG Բետա խորիոնիկ գոնադոտրոպին ազատ/ Свободный бета-хорионический гонадотропин
CEA Քաղցկեղա-էմբրիոնալ անտիգեն/ Раково- эмбриональный антиген
CA-125 Ձվարանների քաղցկեղային անտիգեն/ Раковый антиген яичников
CA-15-3 Կրծքագեղձի քաղցկեղի անտիգեն/ Антиген рака молочной железы
CA-19-9 Գաստրոինտեստինալ քաղցկեղային անտիգեն/ Гастроинтестинальный раковый антиген
SCC Հարթ էպիթելային քաղցկեղի անտիգեն/Антиген плоскоклеточной карциномы
Հակաֆոսֆոլիպիդային սինդրոմ/ Антифосфолипидный синдром (АФС)
Ծառայության անունը
PhL Ab lgG Հակաֆոսֆոլիպիդ lgG/ Антитела к фосфолипидам lgG
PhL Ab lgM Հակաֆոսֆոլիպիդ lgM/ Антитела к фосфолипидам lgM
CARD Ab lgG Հակակարդիոլիպիդ  lgG/ Антитела к кардиолипидам lgG
CARD Ab lgM Հակակարդիոլիպիդ  lgM/ Антитела к кардиолипидам lgM
LA Գայլախտային հակամակարդիչ/ Волчаночный антикоагулянт
Ինֆեկցիաներ/ Инфекции
Ծառայության անունը
Anti Chl. Tr. lgG Խլամիդիա Տրախոմատիսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к хламидии chl. trachomatis
Anti Ureap. Ur. lgG ՈՒրեապլազմա ուրեալիտիկումի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к уреаплазме ur. urealyticum
Anti Myc. Hom lgG Միկոպլազմա հոմինիսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к микоплазме Myc. Hominis
Anti Toxo. gon. lgG Տոքսոպլազմա գոնդիի հանդեպ  lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к токсоплазме Tox. Gondii
Anti CMV lgG Ցիտոմեգալովիրուսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к цитомегаловирусу
AV CMV Ցիտոմեգալովիրուս/ Цитомегаловирус, авидность
Anti HSV II lgG Հերպես II վիրուսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к герпесу II типа
HBSAg-screen Հեպատիտ B վիրուսի հանդեպ որակաական թեստ/ Скрининг тест к антигену вируса гепатита В
Anti-HCV Հեպատիտ C վիրուսի հանդեպ որակաական թեստ/ Антитела к антигенам вируса гепатита С
HBsAg Հեպատիտ B վիրուսի մակերևույթային հակագեն Поверхностный антиген вируса гепатита B
HCV-lgG/lgM Հեպատիտ  C վիրուսի հանդեպ գումարային հակամարմիններ(lg G/M)/ Сумарные антитела (lg G/M) к вирусу гепатита C core 
RPR Սիֆիլիսի հանդեպ պռեցիպիտացիայի միկրոռեակցիա/ Микрореакция преципитации на сифилис
Anti H. pylori lgG Հելիկոբակտեր պիլորիի հանդեպ IgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к хеликобактер пилори
Anti Lamblia lgA,lgM,lgG Լյամբլիայի անտիգենի հանդեպ գումարային հակամարմիններ/ Сум. Антитела к антигенам лямблий
Anti Ascaris lgG Ասկարիդայի անտիգենի հանդեպ IgG դասի հակամարմիններ/ Антитела класса lgG к антигенам аскарид
Anti-Echinoc lgG Էխինոկկոկի անտիգենի հանդեպ G (IgG) դասի հակամարմիններ/ Анмтитела lgG к антигенам эхинококка
IM EBV Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к инфекционному мононуклеозу
Brucella Բրուցելոզի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к бруцеллезу
Total-LgE Իմունոգլոբուլին E ընդհանուր/ Иммуноглобулин Е общий
TB Mycobacterium tuberculosis - ի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к антигенам микобактерии туберкулеза
HIV 1/2 ՄԻՎ  1/2/ Антитела к ВИЧ 1/2
Սուր փուլի սպիտակուցներ / Белки острой фазы
Ծառայության անունը
CRP C Ռեակտիվ սպիտակուց/ С- Реактивный белок
RF Ռևմատոիդ Ֆակտոր/ Ревматоидный фактор
ASLO Անտիստրեպտոլիզին Օ/ Антистрептолизин О
FG-B Ֆիբրինոգեն B/ Фибриноген В

Մանրէաբանական հետազոտություն/Микробиологические исследования

Ծառայության անունը
  Արյան ստերիլության որոշում/ Кровь на стерильность
  Կղանքի մեջ աղիքային ինֆեկցիաների որոշում/ Кал на кишечные инфекции
  Կղանքի մեջ դիսբակտերիոզի որոշում/ Кал на Дисбактериоз
  Մեզի բակտերիոլոգիական հետազոտություն/ Моча
  ՈՒրոգենիտալ քսուկ/ Урогенитальные выделения
  Էյակուլյատ, շագանակագեղձի արտազատուկ/ Эякулят, простатичесий секрет
  Պունկտատներ/ Пунктаты
  Խորխ/ Мокрота
  Վերքից արտադրություն/ Отделяемое раны
  Ըմպանի,կոկորդի,լնդերի,լեզվի քսուկ/ Мазок зева, гортани, десен, языка
  Քթից,աչքից,ականջից արտադրություն/ Выделения из носа, ушей, глаз
  Կրծքի կաթ/ Грудное молоко
  Միկոզների հարուցիչներ/ Возбудители микозов
  Լիստերիաներ/ Листерии
  Երսինիաներ/ Йерсинии
  Գոնոկոկեր/ Гонококки
PH Ջրածնային ցուցիչ/водородный показатель